Menu Zamknij

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

JM Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Polska literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.  W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a także literaturą dla dzieci. W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W 2016 roku została wybrana na prorektor ds. studenckich, a od 2020 roku jest rektorką UAM. Nadzorowała – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM”. Bierze aktywny udział w projekcie „Gdy Nauka jest Kobietą”.


prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektorka ds. Nauki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Założycielka i dziekana pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. Prorektorka ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała ponad 160 publikacji z zakresu fonologii, fonetyki i akwizycji języków. W swoich pracach rozwija i propaguje Językoznawstwo Naturalne. Jej książki to m.in. A Theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology, Beats-and-Binding Phonology, Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Wygłosiła ok. 120 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach. Redaguje Poznań Studies in Contemporary Linguistics oraz organizuje Poznańskie Spotkania Językoznawcze (PLM). Odbyła roczny staż podyplomowy w University College London (1985-6). Była stypendystką Fulbrighta w latach 2001-2 (University of Hawai’i in Manoa) i wykładowczynią wizytującą na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-4, 1998).  

Jest członkinią Academia Europaea, Agder Academy, Komitetu Językoznawstwa PAN, zagraniczną członkinią korespondentką Austriackiej Akademii Nauk. Należy do 21 towarzystw zawodowych. W latach 2013-14 była prezydentką Societas Linguistica Europaea. Jest dyrektorką oddziału Bilingualism Matters @Poznań. Wypromowała 23 doktorów. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitną rozprawę habilitacyjną, nagrodę Ministra, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.  


prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Biogram

Pracuje w Instytucie Geofizyki, na Wydziale Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w optyce informacyjnej i fotonice, realizując badania podstawowe i stosowane. W trakcie swojej kariery zawodowej prawie 6 lat spędziła poza krajem (Uniwersytet Franche-Comté w Besançon, Francja; Uniwersytet Laval w Quebecu, Kanada; Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania), najpierw na stażach naukowych, a potem jako profesor wizytujący.  

Doktor Honoris Causa Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie. Członkini licznych krajowych  i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi: Polskiego Towarzystwa Fizycznego, gdzie w latach 2001-2005 pełniła funkcję wice-przewodniczącej, prezesa PTF (2014-2017), a obecnie członka Zarządu Głównego PTF (2018-2021) oraz honorowego prezesa PTF, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Optycznej (fellow), gdzie w latach 2010-2012 była członkiem zarządu, Europejskiego Towarzystwa Optycznego, gdzie w latach 1992-1996 była członkiem Zarządu, dwukrotnie (lata 1993-1999) wybierana na jedną z wiceprzewodniczących Międzynarodowej Komisji Optycznej (ICO) działającej przy Międzynarodowej Unii Fizycznej UPAP.  

Na Uniwersytecie Warszawskim pełniła kolejno funkcje prodziekana (1995-1996), dziekana (1996-2002), a następnie prorektora (2002-2005) i rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2005-2012). W latach 2008-2012 przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a następnie honorowa przewodnicząca KRASP (2012-2016).  


prof. dr hab. Bożena Jadwiga Czerny

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Biogram

Profesor Bożena Czerny ukończyła studia fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1974 roku. Doktorat z astrofizyki w 1984 roku, habilitacja w 1989, tytuł profesorski otrzymała w 1996.

Przez wiele lat pracowała jako asystent, adiunkt i profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2015 roku pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jej badania dotyczą struktury i ewolucji jąder aktywnych galaktyk, czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej oraz innej tematyki od źródeł rentgenowskich, błysków gamma aż po kosmologię. Kierowała również zespołem, który analizował metody wyznaczania mas czarnych dziur.

Bożena Czerny jest współzałożycielką grupy badaczy jąder aktywnych galaktyk i członkinią Rady Narodowego Centrum Nauki. W kadencji 2011–2013 była prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.


prof. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Astronomka, profesor UAM w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne i dyrektorka Instytutu od 2016 roku.

Ukończyła studia na kierunku fizyka ze specjalnością astrometria na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. Doktorat i habilitację obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem własności fizycznych małych ciał Układu Słonecznego, obiektami pojedynczymi i podwójnymi, a także rodzinami planetoid oraz ciałami zbliżającymi się do Ziemi. Wyniki publikuje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych m.in. Nature, Nature Astronomy, Astronomy & Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Icarus i innych. Współpracuje z astronomami z wielu krajów i kontynentów. Realizowała szereg projektów naukowo-badawczych finansowanych przez polskie instytucje (KBN, MNiSW, NCN) oraz Europejską Agencję Kosmiczną. Z ogromnym zaangażowaniem organizuje konferencje naukowe krajowe jak i międzynarodowe oraz spotkania popularyzujące naukę.

Jest członkinią Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego, a także Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w którym w latach 2013-2017 pełniła funkcję prezeski.

Planetoida (21776) Kryszczyńska otrzymała jej nazwisko, za wkład w badania małych ciał Układu Słonecznego.


dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. UAM  

Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Historyczka, romanistka i pedagożka związana z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu „Gdy Nauka jest Kobietą”, Rady Naukowej „Harcerstwa. Rocznika Naukowego Muzeum Harcerstwa”, Sekcji oraz Zespołu Pedagogiki Krytycznej przy KNP PAN.  

Autorka i współredaktorka książek i artykułów z zakresu historii wychowania, harcerstwa i historii kobiet. Współzałożycielka i członkini grupy badawczej Płeć i Edukacja – Gender and Education. Współtwórczyni, kierowniczka i wykonawczyni projektów: kalendarz Entuzjastki pedagogiki i edukacji (Poznań 2017-2018), „Niegodne historii”. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (NCN 2011-2015) oraz  „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939 (Fund_Akcja UAM) 

Współpracuje z Fundacją „Ja, Nauczyciel’ka” i Regionalnym Kongresem Kobiet w Szczecinie. Współkuratorka wystawy: Naukowczynie – pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu (Poznańskie Centrum dziedzictwa/Galeria Śluza listopad 2021-kwiecień 2022). 

Współzałożycielka i fundatorka Muzeum Historii Kobiet. 


dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej,
Centrum Regulacji Genomu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia doktorskie oraz krótki staż podoktorski odbyła w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (Niemcy), w dziedzinie epigenetyki. Następnie przeprowadziła się na Uniwersytet Oksfordzki, prowadząc badania przy wsparciu stypendium Marii Skłodowskiej-Curie. W Oksfordzie zafascynowała się końcami genów, i zaczęła badać proces kopiowania informacji genetycznej. Jesienią 2019 roku wróciła do Poznania na swoją Alma Mater aby założyć własny zespół badawczy. Jego działalność jest wspierana przez granty NAWA Polskie Powroty, ale również NCN SONATA BIS, EMBO Installation Grant oraz najbardziej prestiżowy Starting Grant Europejskiej Rady Badań (ERC).   

Biologia molekularna. Czego nauczyłam się o końcach genów oraz o pracy badawczej jako kobieta-eksperymentalistka.  

Tajemnica życia na poziomie molekularnym polega na regulacji ekspresji genów, to jest „odczytaniu” właściwego genu, we właściwym czasie i we właściwym miejscu. W swoim wystąpieniu wyjaśnię dlaczego nie tylko początek ale również koniec genu jest ważny, na podstawie własnych badań.  Opowiem również o swojej drodze naukowej i czego nauczyłam się o potrzebach i sposobach wsparcia kobiet w naukach eksperymentalnych. 


prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Biogram

Profesor dr hab. kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierownik Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań nad Społecznymi Problemami Płci Instytutu Studiów Społecznych im. R.B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry UNESCO „ Kobiety – Społeczeństwo- Rozwój” Uniwersytetu Warszawskiego (1996-2020). W latach 2002-2012 dyrektor Instytutu Studiów Społecznych UW, 1991-1998 członek Rady Powierniczej i prezydent United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), ekspert UNESCO, Rady Europy, ONZ. Wykłada na uniwersytetach USA i Kanady. Autorka publikacji dotyczących kształtowania się systemów wartości, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych, socjologii polityki i kultury politycznej, problemów socjalizacji i edukacji, oraz sytuacji kobiet i mężczyzn w szkolnictwie wyższym, polityce, na rynku pracy, godzenia obowiązków w sferze prywatnej i publicznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych (m.in. od 1990 w World Values Survey oraz szeregu projektach Komisji Europejskiej, Wybrane publikacje m.in.: 2007, (współred. A. Zimmer), Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-national Perspective. Scholar.;2008, (Guest editor) Changing Conceptions of Gender. International Journal of Sociology, vol.38,/4; 2009; red. naukowa tomu Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie. Scholar 2017; red. Kariery akademickie kobiet i mężczyzn. Różne czy podobne? Scholar 2019, Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) 2015, Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.; Siemienska, R., A. Domaradzka (2016). Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds) Challenges of European Welfare Systems. Springer. Siemienska, R. 2016, Siemienska R., Domaradzka A. (2020) Politics of Welfare: The Polish Welfare System in the First Decades of the 21st Century. In: Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert (eds) Routledge Handbook of European Welfare System, Routledge. 404-424 “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016

Kariery akademickie kobiet i mężczyzn. Różne czy podobne? I dlaczego?

Jednym z postulatów ruchów emancypacyjnych w XIX wieku było dopuszczenia kobiet do studiów wyższych. Spotkał się on z oporem uczelni oraz części opinii społecznej. Pomimo to, kobiety pojawiły się wśród studiujących i ich liczba rosła. W latach 1980 zaczęły stanowić ponad połowę studiujących w wielu krajach. Wzrost ten nie przełożył się na ich pozycję w świecie nauki i ich liczbę w gremiach decydenckich. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie skomplikowanych kulturowych, społecznych i politycznych mechanizmów, które kształtują obecny stan rzeczy w oparciu o wyniki badań prowadzonych w różnych krajach.


dr Justyna Signerska-Rynkowska

Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych IM PAN

Biogram

Obroniła doktorat z matematyki w 2013 roku w Instytucie Matematycznym PAN. W latach 2014-2016 odbyła staż podoktorski w ośrodku badawczym INRIA w Paryżu oraz w Collège de France, a następnie uzyskała zatrudnienie jako adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie układy dynamiczne oraz teorię chaosu i ich zastosowania, zwłaszcza w neuronaukach. Została dwukrotnie nagrodzona grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, a obecnie jest adiunktem wizytującym w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych w IM PAN, gdzie zajmuje się metodami teorii układów dynamicznych w analizie szeregów czasowych. 

Jak matematyka może pomóc opisać świat i sama na tym skorzystać? Metody nieliniowe i topologiczne w modelowaniu neuronów i analizie szeregów czasowych 

Matematyka od wieków dostarczała narzędzi umożliwiających w sposób ścisły ująć nasze obserwacje. Przykładowo, na początku XX wieku Lapicque zaproponował prosty model aktywności neuronu, będący prekursorem dzisiejszych modeli typu integrate-and-fire. 

Kilka dekad później Hodgkin i Huxley wprowadzili bardziej szczegółowy model oparty na przewodnictwie, opisujący inicjację i propagację potencjałów czynnościowych w neuronach. Od tego czasu zaproponowano wiele innych modeli, gdzie matematyczne równania pozwoliły ująć mechanizmy zaobserwowane eksperymentalnie. Z drugiej strony, w wielu sytuacjach, nie jesteśmy w stanie sformułować konkretnych równań opisujących dane zjawisko z zadowalającą dokładnością, lecz staramy się odkryć i opisać (a także przewidzieć) zależności między różnymi procesami mając do dyspozycji jedynie szeregi niskowymiarowych obserwacji.  

W referacie przedstawię przykłady, jak wybrane zagadnienia teorii układów dynamicznych, funkcji prawie-okresowych i analizy nieliniowej mogą być efektywnie wykorzystane w badaniu tzw. hybrydowych modeli aktywności neuronów, opisując mechanizmy istotne z punktu widzenia neurobiologii, a także w analizie szeregów czasowych, pochodzących z próbkowania potencjalnie wysoko wymiarowych procesów. Jednocześnie wyzwania związane z tymi zagadnieniami prowadzą do postawienia problemów interesujących także z punktu widzenia samej matematyki.  


prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Zakład Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania badawcze to metody inteligencji obliczeniowej w podejmowaniu decyzji, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współautor inteligentnego systemu decyzyjnego wspomagającego diagnostykę raka jajnika – OvaExpert. Obecnie aktywnie zaangażowany we współpracę z klubem piłkarskim Lech Poznań w zakresie analizy danych sportowych.  

Otrzymał Microsoft Research Azure Award (2015) oraz IBM Faculty Award (2010). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zbiorów Rozmytych (POLFUZZ). Członek (Senior member) IEEE Computational Intelligence Society oraz członek European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej system klasy ERP. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda (2012). Był współorganizatorem US-Poland Innovation HUB. 


prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

Zakład Akustyki Środowiska, Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Fizyk i akustyk specjalizuje się w akustyce środowiska.
Pracuje w Katedrze Akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Zawodowo zajmuje się prognozowaniem hałasu komunikacyjnego, propagacją hałasu kolejowego i samochodowego z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz hałasu generowanego przez turbiny wiatrowe, rozwijaniem nowych technik audioprotetycznych, komputerowym dopasowaniem aparatów słuchowych oraz czynnikami fizycznymi, które mogą przyczynić się do zaburzeń słyszenia.

Dziekan Wydziału Fizyki UAM, kierownik Katedry Akustyki, przewodniczący Sekcji Akustyki Środowiska PAN, inicjator i prezes Zarządu „Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, współorganizator wydarzenia Sound Art Festiwal, kierownik lub główny wykonawca wielu projektów NCBiR i POWER.

Gospodarz konferencji „Zostanę noblistką. Kobiety w naukach ścisłych”


prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Pedagożka, socjolożka, edukatorka równościowa, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się nierównościami społecznymi, problemem przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami, uwarunkowaniami kształtowania(się) tożsamości rodzajowej a także historią kobiet. Pracuje w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, dwukrotnie kierowała projektem NCN.  

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Sekcji Pedagogiki Krytycznej oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Zespołu Gdy Nauka Jest Kobietą UAM, Zespołu ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności UAM. Współzałożycielka grupy badawczej „Płeć i Edukacja – Gender and Education”. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej Emancypacja UAM. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania, w Zespole Sterującym polityki oświatowej dla miasta Poznania 2030, radzie programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz w European Fem Institute. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja,Nauczyciel’ka i wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. 

Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także materiałów szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących równego traktowania, między innymi: Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (2015), Gender w podręcznikach (2016), Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży (2019), Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd badań i dobrych praktyk (2021), Raport z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM (2022), Młode wartości. Jakiego świata chce pokolenie Z reprezentujące obszar ICT i STEM? (2022), Nierówność płci w języku (2022) a także serii publikacji w ramach projektów: Lights4Violence. Lights, Camera and Action Against Dating Violence, Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 1939. 


prof. UAM dr Edyta Juskowiak

Wydziałowe Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Dydaktyk matematyki. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, kierowniczka Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki oraz nauczycielskich studiów podyplomowych z matematyki, certyfikowana tutorka, posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli.  

Członkini komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji Contemporary Mathematics Education oraz Szkoła Dydaktyki Matematyki. Prowadzi badania naukowe między innymi w zakresie myślenia formalnego u uczniów, w szczególności w obszarze geometrii. Organizuje liczne warsztaty oraz konferencje dla nauczycieli, jest opiekunką Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki (StudMat). W 2023 roku nagrodzona dydaktyczną nagrodą Ministra Edukacji i Nauki. 


prof. UR dr hab. Stanisława Kanas

Instytut Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski

Biogram

Pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują geometryczną teorię funkcji zespolonych, zespolonych funkcji harmonicznych i zastosowania matematyki w ekonomii i biologii. Opublikowała ponad 80 prac naukowych, jedną monografię naukową oraz dwa podręczniki akademickie. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Japonii, Izraelu, Rumunii, Korei Południowej, Ukrainie, Niemczech, Indiach i Finlandii.   

Prezes Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce (PTKM), członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce (SC EWM), członek komitetu ds. kobiet Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (WIM EMS). Długoletnia prezes i obecna wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS). 


prof. dr hab. Maciej Kubicki

Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Chemii UAM przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej, uwieńczonej w 2014 roku tytułem naukowym profesora nauk chemicznych. Odbył staż podoktorski na University of Calgary (Kanada), w laboratorium prof. Penelope W. Codding, był także visiting professor na University of Nancy i University of Lorraine (Francja).

Główne obszary badawcze prof. Kubickiego to badanie słabych oddziaływań w kryształach molekularnych, polimorfizm, izomorfizm, przemiany fazowe w ciele stałym, a w szczególności doświadczalne badania rozkładu gęstości elektronowej w kryształach małych cząsteczek i makrocząsteczek za pomocą wyników wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej. W tym ostatnim obszarze badania prof. Kubickiego sięgają granic stosowalności metody – bardzo słabych oddziaływań z jednej strony, a struktur fragmentów kwasów nukleinowych i niedużych białek – z drugiej.

Dorobek naukowy to ponad 550 publikacji naukowych (indeks Hirscha 43, cytowania wg Google Scholar przekraczają 9 tys. Kierował trzema grantami NCN, wykładał w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie, a także na najważniejszych konferencjach krystalograficznych.

Współpracuje z uniwersytetami i instytutami naukowymi we Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, USA, Australii, Iranie, Pakistanie. Dwie kadencje (2012 – 2020) był prodziekanem, a od października 2020 jest dziekanem Wydziału Chemii UAM.


prof. dr hab. Agata Różańska

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Biogram

Astronomka. Pracuje w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w astronomii rentgenowskiej, w obserwacjach i numerycznym modelowaniu procesów fizycznych w kosmicznych źródłach promieni X. Doktorat z astrofizyki pt. Coexistence of the cold and the hot plasma in the vicinity of the black hole obroniła pod kierunkiem prof. Bożeny Czerny. Habilitację uzyskała na podstawie pracy pt. Efekty reprocesowania promieniowania rentgenowskiego w aktywnych jądrach galaktyk. Jest autorką prac naukowych dotyczących przepływu promieniowania w ciepłych ośrodkach absorpcyjnych, w gorących atmosferach gwiazd neutronowych i dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur znajdujących się w jądrach aktywnych galaktyk jak i rentgenowskich układach podwójnych. Zapoczątkowała badania obszarów dwu-fazowych wokół supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk.

Koordynatorka polskiego zespołu w ramach międzynarodowego konsorcjum budującego teleskop kosmiczny ATHENA (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics), który ma zostać wyniesiony na orbitę w roku 2032.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego. Od 2013 pełni rolę skarbnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W 2019 została powołana na członkinię Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN na kadencję 2019-2022. Została wybrana członkinią Rady Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego w kadencji 2020-2024.

Popularyzuje naukę w formie artykułów, wykładów i filmów popularnonaukowych.


prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak

Zakład Fizyki Materiałów Funkcjonalnych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Fizyk. Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizyki UAM. Prowadzi badania dynamiki i struktury molekularnej, procesów dyfuzyjnych oraz procesów relaksacyjnych w ciałach stałych, cieczach i materii miękkiej za pomocą zaawansowanych technik magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Rozwinęła technikę badania dynamiki molekularnej w układach heterojądrowych w wirującym układzie współrzędnych poza rezonansem. W ostatnich latach przedmiotem jej badań są materiały biologiczne, potencjalne nośniki leków.   

Odbyła staże naukowe w Uniwersytecie Florydy w Gainesville (USA), w Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej w Raleigh (USA) oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2020 roku kieruje Zakładem Fizyki Materiałów Funkcjonalnych. Jest zastępcą kierownika grupy badawczej z UAM w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).  


prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz

Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Habilitacja (2014), Dziedzina: nauki Fizyczne, Dyscyplina: Fizyka

Zainteresowania naukowe: Fizyka, Biofizyka, Bioinformatyka – połączenie fizycznych technik eksperymentalnych i symulacji w badaniu budowy i funkcji cząsteczek biologicznych, kombinacja modeli hydrodynamicznych odzwierciedlających złożony kształt cząsteczek biologicznych z wynikami niskorozdzielczych technik eksperymentalnych.
Techniki eksperymentalne: dynamiczne rozpraszanie światła, spektroskopia korelacji fluorescencji, małokątowe rozpraszanie promieniowania neutronowego i rentgenowskiego w roztworach cząsteczek biologicznych;
Symulacje łańcuchów polipeptydowych oraz przewidywania natywnej struktury białek na podstawie sekwencji aminokwasów oraz analizy oddziaływań pomiędzy nimi.

Staże naukowe: Max Planck Intitute for Polymer Research, (Mainz, Niemcy), Uniwersytet Stanforda (USA), CNRS, CERMAV (Grenoble, Francja)

W latach 2020-2022 prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki.


prof. dr hab. Renata Jastrząb

Zakład Chemii Koordynacyjnej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Chemikiem, której kariera naukowa jest ukierunkowana na badania związków kompleksowych. Urodziła się 19 października 1971 roku w Poznaniu i już w młodości wykazywała niezwykłe zainteresowanie chemią.

Po ukończeniu w 1995 roku studiów na Wydziale Chemii podjęła studia doktoranckie na tym samym wydziale, a następnie przeszła tam wszystkie stopnie kariery do stopnia profesora uzyskanego w roku 2023. W ramach swojej pracy naukowej odbyła dwa staże w Japonii w Kanazawa University, jak również we Włoszech w University of Genoa. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na Świecie. Była promotorem w 3 przewodach doktorskich oraz jest opiekunem 5 kolejnych. Dorobek naukowy prof. Renaty Jastrząb to blisko 100 publikacji naukowych, których indeks Hirscha wynosi 20, a cytowania osiągają prawie 1,5 tysiąca (wg Google Scholar).

Jej osiągnięcia naukowe koncentrują się na badaniu termodynamicznej trwałości związków kompleksowych powstających w roztworach wodnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się cząsteczki o znaczeniu biologicznym zarówno te występujące w organizmach żywych jak i te, które posiadają potencjalne właściwości terapeutyczne.

Należy podkreślić również ogromne zaangażowanie profesor Renaty Jastrząb w działalność dydaktyczną. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich, co świadczy o jej trosce o rozwój i dobro studentów. Jest cenionym i nagradzanym wykładową, dwukrotnie otrzymała nagrodę Praeceptor Laureatus dla najlepszych nauczycieli akademickich


prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny

Zakład Produktów Bioaktywnych, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Chemik, pracuje w Zakładzie Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Europejskiego Towarzystwa Chemicznego, Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Jego zainteresowania naukowe obejmują syntezę, analizę, badania biologiczne i semiempiryczne nowych pochodnych koniugatów steroidowych (kwasów żółciowych oraz steroli) połączonych linkerami łańcuchowymi oraz pierścieniowymi (głównie pierścieniem triazolowym). Poza obszarem chemii produktów naturalnych zajmuje się także historią nauki i wpływem kobiet na rozwój nauk ścisłych. 

W 2011 roku pomysłodawca i animator cyklu wykładów, pokazów chemicznych, wystawy oraz zbioru esejów „Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w nauce” (UAM, Poznań, 2011). Współorganizator wieczoru artystycznego „Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz. Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny” (UAM, Poznań, 2011). Jest autorem licznych wykładów, artykułów i biografii Marii Skłodowskiej-Curie „Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie” (Novae Res, 2015),”Lise Meitner Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej” (Novae Res, 2016) oraz Ireny Joliot-Curie „Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie” (Novae Res, 2017). W roku 2018 stworzył autorski cykl wykładów akademickich „Piękniejsza strona nauki – rola kobiet w tworzeniu chemii i fizyki” oraz projekt edukacyjny o tej samej nazwie. W 2019 roku ukazała się jego książka „Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla” (Wydawnictwo Po Godzinach, Warszawa 2019). W 2020 roku ukazała się biografia Marii Skłodowskiej-Curie „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce (Wydawnictwo Po Godzinach) oraz towarzysząca książce wystawa o tym samym tytule. Od 2022 roku związany jest z Wydawnictwem Sophia, gdzie ukazały się następujące książki jego autorstwa:  

  • „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce” (wyd. 2 – 2022, wyd. III – 2024); 
  • „Drogi Józiu. Listy Marii Skłodowskiej-Curie do rodziny w Polsce” (wspólnie z Piotrem Chrząstowskim i Eweliną Wajs-Baryłą); 
  • „Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności”; 
  • „Piotrze, mój Piotrze. Dziennik żałobny Marii Skłodowskiej-Curie / Pierre, mon Pierre. Journal de deuil de Marie Skłodowska-Curie” (wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą, wydanie dwujęzyczne polsko-francuskie); 
  • „Aby ocalić od zapomnienia. Pamiętniki Władysława, Józefa i Marii Skłodowskich” (wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą i Piotrem Chrząstowskim); 
  • „Irena Joliot-Curie. Radowa dziedziczka”. 


prof. dr hab.  Izabela Nowak 

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Zakład Chemii Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram

Pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała kolejne stopnie naukowe: doktora w 1997 r. i doktora habilitowanego w 2006 r. na podstawie nagrodzonej Nagrodą Prezesa RM rozprawy związanej z właściwościami katalitycznymi nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. W roku 2014 otrzymała tytuł profesora. Tworzyła specjalność Chemia Kosmetyczna na kierunku Chemia, a od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej WCh UAM – te nurty badawczo-dydaktyczne przeplatają się w ostatnich latach jej kariery zawodowej. Przebywała wielokrotnie na stażach naukowych, otrzymała wiele stypendiów (m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, czy Kościuszkowskiej) i jest laureatką wielu nagród: m.in. nagrody ACS/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry”. Od roku 2019 pełni funkcję Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego..